Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Smluvní podmínky

I. Přihlášení na akci

1. Přihlášení na vzdělávací akci je možné pouze online na WS agentury www.agenturakps.cz , a to do termínu uzávěrky přihlášek.

2. Po termínu uzávěrky přihlášek je možné se přihlásit pouze po telefonické domluvě.

3. Účastníci jsou zařazováni podle data doručení přihlášky.

II. Úhrada účastnického poplatku vzdělávací akce

1. Účastnický poplatek je vždy uveden za jednoho účastníka u každé vzdělávací akce.

2. Účastnický poplatek (zálohová platba) musí být připsán na účet agentury nejpozději 3 pracovní dny před datem konání akce, a to
    na  číslo účtu: 94-2604060257/0100
    VS = IČ vysílající organizace
    SS = kód vzdělávací akce

3. Nebude-li platba dle bodu 2. připsána na účet vzdělávací agentury, bude účastník akce při prezenci vyzván k úhradě v hotovosti.

4. Úhrada účastnického poplatku v případě on-line semináře (webináře) je vždy bezhotovostním převodem zálohovou platbou, a to dle 2. bodu tohoto článku. 

III. Doklady pro Vaši účetní

1. Potvrzení přijetí Vaší přihlášky zaslané vzdělávací agenturou na e-mail uvedený ve Vaši přihlášce je dokladem pro úhradu zálohové platby kurzovného.

2. Daňový doklad (fakturu) o vyúčtování zálohy obdrží účastník v den konání akce při prezenci, v případě on-line semináře (webináře) bude doklad organizaci zaslán na e-mail uvedený v přihlášce.

IV. Hotovostní platba - pouze v případě prezenční formy semináře

Je možné uhradit v den konání semináře na místě při prezenci. Účastník obdrží pokladní doklad o hotovostní platbě.

V. Změna podmínek akce - ze strany vzdělávací agentury 

1. Pořádající agentura si vyhrazuje právo na změnu termínu akce, lektora, místa konání akce a zrušení akce z organizačních a provozních důvodů.

2. O případnýh změnách budou přihlášení zájemci včas informováni prostřednictvím kontaktů uvedených v přihlášce (el. poštou, telefonem).

3. V případě změny termínu akce jsou zaslané přihlášky nadále platné v případě souhlasu zájemce.

VI. Vrácení účastnického poplatku

Pokud bude akce zrušena ze strany pořádající agentury bez uvedení náhradního termínu, má přihlášený zájemce právo na vrácení účastnického poplatku v plné výši.

VII. Stornování a odhlášení - změny údajů zájemce

1. Účast na akci je možno zrušit 3 pracovní dny před konáním akce s tím, že den konání akce se nepočítá, a to pouze na el. adrese agentury bundil@agenturakps.cz

2. Nárok na vrácení účastnického poplatku je při zrušení účasti dle bodu 1. v plné výši.

3. Při zrušení přihlášky v kratší lhůtě než 3 pracovní dny před datem konání akce nebo neúčasti na akci bude stornovací poplatek ve výši 100% účastnického poplatku.

4. Ve zprávě o odhlášení účasti na el. adrese bundil@agenturakps.cz je nutno zároveň požádat o vrácení účastnického poplatku s uvedením čísla účtu, na který agentura poplatek vrátí, pokud byl již tímto zájemcem uhrazen.

5. Za přihlášeného účastníka je možné vyslat náhradníka.Tuto změnu je nutno sdělit agentuře nejpozději předcházející den před konáním samotné akce.

VIII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje účastníků vzdělávacích akcí jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

 

 

 

„Důkazem vysokého vzdělání je schopnost mluvit o největších věcech nejjednodušším způsobem.“

David Hume