Aktuální nabídka kurzů EU peníze do škol

Nabídka - Školství - další vzdělávání pedagogických pracovníků


INKLUZE - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   14718

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 29025/2017-1-1092

URČENO:
Pro ředitele a učitele MŠ k rozšíření jejich kompetencí v oblasti společného vzdělávání.

VZDÉLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je podat ucelený pohled na právní rámec, který je zaměřený na společné vzdělávání. Účastníci získají informace o změnách ve školském zákoně č. 561/2004 Sb., a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků nadaných, v platném znění účinném od 1.1.2018. Získají základní znalosti o potřebných administrativních úkonech spojených s potřebou podpůrných opatření 1. - 5. stupně, podrobně se seznámí s podmínkami pro zřízení funkce a zapojením asistentů, tlumočníků a dalších pedagogických pracovníků do výuky. Nedílnou součástí je praktické seznámení s Plánem pedagogické podpory a tvorbou Individuálního vzdělávacího plánu.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Způsob poskytování poradenských služeb v MŠ a ZŠ z pohledu legislativního rámce platného od 1.1. 2018.
 • Povinnosti škol v kontextu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, spolupráce rodiči, jejich práva a povinnosti.
 • Spolupráci s odbornými pracovišti (PPP x SPC).
 • Podpůrná opatření 1.-5. stupně v souvislosti na další podporu vztahující se k danému tématu
  - vytvoření Plánu pedagogické podpory PLPP,
  - organizační forma - pedagogické intervence,
  - předmět speciálně pedagogické péče,
  - speciálně pedagogická péče.
 • Požadavky na kvalifikaci pedagogů poskytujících podporu žákům se SVP.
 • Zdroje financování – podpůrná opatření, kompenzační pomůcky, pozice asistenta pedagoga.
 • Zřízení pozice asistenta pedagoga
  - legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga,
  - podmínky zřízení pozice asistenta pedagoga v ZŠ,
  - požadovaná odborná kvalifikace asistenta pedagoga,
  - vzájemná spolupráce učitele a asistenta pedagoga - vytyčení kompetencí,
  - náplň práce asistenta pedagoga - metodická podpora a vedení asistenta pedagoga,
  - úloha školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga,
 • Specifikace funkce osobního asistenta a pedagogického asistenta.
 • Individuální vzdělávací plán.
LEKTOR:   Mgr. Lenka Bínová - oblíbená a zkušená lektorka, odborník na danou problematiku

TERMÍN KONÁNÍ:   1. část - středa 9. května 2018; čas 8:00 - 12:00 h (prezence 7:30 - 8:00 h)
                                  2. část - čtvrtek 7. června 2018; čas 8:00 - 16:00 h

MÍSTO KONÁNÍ:   Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776 

UZÁVĚRKA:   středa 2. května 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

CENA:   1900.- Kč (včetně metodických materiálů) nejsme plátci DPH


Tento vzdělávací program lze absolvovat v rámci tzv. „Šablon pro MŠ“, aktivita I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP e) inkluze v rozsahu 16 hodin.Přihlásit se

TOPlist