Nabídka - Ekonomika, daně, účetnictví


ÚČETNICTVÍ VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK PRO ZAČÁTEČNÍKY A MÍRNĚ POKROČILÉ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   14318

URČENO:
Začínajícím ekonomům a účetním, škol a školských zařízení, kulturních, sportovních a dalších organizací, kteří se alespoň částečně orientují v účetnictví podnikatelů a chtějí si své znalosti rozšířit o účetnictví vybraných účetních jednotek, konkrétně příspěvkových organizací. Vhodné také pro zájemce mírně pokročilé, kteří si potřebují některé oblasti a účetní postupy ujasnit.

VZDÉLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem vzdělávacího programu je objasnit účastníkům zejména na rozdíly mezi účetnictvím podnikatelů a příspěvkových organizací a dále na specifické oblasti, které se v účetnictví podnikatelů nevyskytují.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
 • Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  - zřizovací listina příspěvkové organizace
  - vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací
  - svěřený majetek
  - financování příspěvkové organizace
  - fondy
  - povinné souhlasy zřizovatele
  - omezení v nakládání s majetkem
  - rozpočet a střednědobý výhled¨
  - schvalování rozpočtu, střednědobého výhledu, účetní závěrky, změny zřizovací listiny.
 • Rozsah vedení účetnictví
  - plný rozsah vedení účetnictví
  - zjednodušený rozsah vedení účetnictví
  - Fondy příspěvkových organizací
  - tvorba a čerpání jednotlivých fondů
  - účtování fondů
  - peněžní krytí fondů a kontrola krytí k rozvahovému dni
  - vyhláška 114/2002 o FKSP.
 • Dlouhodobý majetek
  - drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
  - zákonné hranice
  - nakládání s majetkem vlastním a s majetkem zřizovatele.
 • Přijaté dary
  - předchozí souhlas zřizovatele
  - účtování darů určených na provoz
  - účtovaní investičních darů.
 • Přijaté dotace
  - provozní dotace
  - investiční dotace
  - povinnosti zřizovatele.
 • Příspěvek zřizovatele
  - provozní příspěvek
  - investiční příspěvek.
 • Přijatá návratná finanční výpomoc.
 • Přeceňování majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu
  - kdo má povinnost přeceňovat.
 • Opravy účetních chyb minulých období
  - oprava rozvahových chyb
  - oprava výsledkových chyb
  - stanovení hladiny významnosti.
 • Hospodářský výsledek a jeho rozdělení
  - schválení výsledku a návrh na jeho rozdělení
  - úloha zřizovatele.
 • Vyhláška 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
  - inventurní soupis
  - zjednodušený inventurní soupis
  - inventarizace vybraných majetků (sbírky, knihovní fondy…).
 • Sestavení účetní závěrky
  - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha – vazby mezi výkazy
  - přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích – kdo sestavuje
  - zasílání výkazů do CSUIS.
 • Vyhláška 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
  - postup při schvalování účetní závěrky příspěvkové organizace
  - příprava podkladů pro schválení závěrky
  - opravy chyb
  - protokol o schválení/neschválení účetní závěrky
 • V každém bloku je vymezený dostatečný prostor pro řešení dotazů, případně aktuální problémů, které budou potřebovat účastníci vyřešit.

LEKTOR:   Ing. Simona Pacáková - daňová poradkyně, odborník na problematiku účetnictví a daní u vybraných účetních jednotek

TERMÍN KONÁNÍ:   pátek 11. května 2018; pátek 18. května 2018; pátek 1. června 2018

MÍSTO KONÁNÍ:   Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262, přízemí 23. budovy růmyslového areálu Svit (2. budova pod Krajským úřadem Zlínského kraje, vedle restaurace „Prašád“), veřejné parkoviště naproti, v případě využití veřejné dopravy cca 10 min pěší chůze do nádraží ČSAD

ČAS:   vždy 8:30 - 15:00 hod (prezence 8:00 - 8:30 hod)

UZÁVĚRKA:   pátek 4. května 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

CENA:   3000,- Kč (vč. doprovodných materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPHPřihlásit se

TOPlist