Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ZAČÍNÁM UČIT V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 14623

Není akreditováno.

FORMA:                        prezenční / on-line (celkem 16 hodin výuky)

 

LEKTOR:

 Mgr. Miloš Sobotka - lektor s dlouholetou praxí učitele a ředitele ZŠ, konzultant, certifikovaný lektor DVPP

TERMÍN:

 

 ČAS:

  I.  část:  úterý  3. října 2023 (zahájení prezenční formou)
 II. část:  úterý 17. října 2023
III. část:  úterý 24. října 2023
 IV. část:  úterý  7. listopadu 2023

vždy v čase:  13:00 - 16:30 hod (celkem 16 hodin výuky)
                      12:30 - 13:00 hod ... prezence

MÍSTO KONÁNÍ PREZENČNÍ FORMY: 

Zlín, Gymnázium a Jazyková škola, náměstí T.G.Masaryka 2734-9, nad Kongresovým centrem 6. budova (poslední v řadě), cca 15 min pěší chůze od autobusového i vlakového nádraží 

CENA:  

2400,- Kč  včetně doprovodného materiálu a drobného občerstvení, nejsme plátci DPH
                 v případě bezhotovostní platby nutná úhrada nejpozději 3 dny před konáním akce – viz Smluvní podmínky

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

středa 27. září 2023 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky na č.737621154)

!!!!!!!!!!! ..... Při vyplňování přihlášky volte ON-LINE formu ..... !!!!!!!!!!

POZNÁMKA:

On-line výuka bude probíhat formou webináře. Minimálně den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti.

 

URČENO:
pro začínající a méně zkušené pedagogy ZŠ, kteří májí zájem o svoji profesi 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem je předat účastníkům zkušenosti, rady a náměty, jak se stát úspěšným, uznávaným a oblíbeným učitelem v ZŠ, a to jak u žáků, rodičů ale i u ostatních kolegů pedagogického sboru.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

I. Část
Osobnost, dovednosti a schopnosti učitele ZŠ
- motivační dovednosti a schopnosti
- kompetence začínajícího učitele - balanční kruh
- profesionalita učitele, pochopení smyslu učitelské práce, partnerství, důvěra, ochota naslouchat
- komunikační dovednosti v rámci pedagogického kolektivu
- komunikační dovednosti s žáky a rodiči
- tvorba dobrého třídního klimatu
- autorita učitele a řešení běžných problémových situací

II. Část
Adaptační období začínajícího učitele
- potřeby začínajícího učitele a plánování jejich rozvoje
- vytvoření vhodných podmínek pro uvádění začínajícího učitele ze strany vedení školy, výběr uvádějícího učitele
- role uvádějícího učitele, jeho kompetence
- pomoc při nastavování cílů a plánů a jak toho dosáhnout
- průběh adaptačního období, plán adaptace, hodnocení a zpětná vazba
- náslechy v hodinách, hospitace, párová výuka, stínování 

III. Část
Organizace vzdělávání v ZŠ a školská legislativa
- zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon, vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání v platném znění, vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění, metodická doporučení MŠMT vztahující se k základnímu vzdělávání…)
- vyhláška  č. 263/2007 Sb., pracovní řád pro pedagogické pracovníky škol zřízených zřízené státem, krajem, obcí v platném znění
- provozní dokumenty školy (organizační řád, školní řád, provozní řád, ….)
- orgány školy (vedení školy, pedagogická rada, školská rada, výchovný poradce, školní psycholog,…)
- Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, jako východisko pro stanovení kompetencí učitele ZŠ - plánování - realizace - evaluace (cesta k cíli)
- pedagogická dokumentace a její vedení 

IV. Část
Organizace a plánování výuky
- tematické plány výuky, návaznost na ŠVP a jejich tvorba
- struktura vyučovací hodiny a příprava na výuku
- formulace vzdělávacích cílů u konkrétních činností
- materiály a pomůcky pro výuku, plánování výuky podle E-U-R metody, užitečné ICT nástroje
- tvorba kritérií hodnocení výuky a typy hodnocení (formativní, sumativní a další možnosti
- metodická pomoc při řešení problematických situací, závěrečná diskuze, sdílení zkušeností 

Tento vzdělávací program je vhodný pro využití OP „Jan Ámos Komenský“, aktivita 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ.

 

Obsazenost:Volná místa

„Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.“

Seneca