Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

ZAČÍNÁM UČIT V MATEŘSKÉ ŠKOLE

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 16621

AKREDITOVÁNO MŠMT: č.j. MSMT 8571/2021-4-248

FORMA:   prezenční (celkem 12 h) 

 

URČENO:
pro začínající a méně zkušené pedagogy MŠ, kteří mají zájem o svoji profesi

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Hlavním cílem je předat účastníkům zkušenosti, rady a náměty, jak se stát úspěšným, uznávaným a oblíbeným učitelem v MŠ, a to jak u dětí, rodičů ale u ostatních kolegů pedagogického sboru.

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

I. ČÁST:
Osobnost, dovednosti a schopnosti učitele MŠ
            - motivační dovednosti a schopnosti
            - kreativita, jako cesta k řešení problémů
            - sebereflexe
            - kontra kreativní vlivy ve výchově
            - příprava na výuku
            - jak zvládat negativní emoce u dětí předškolního a mladšího školního věku
            - nápady, jak pomoci předškolákům nezralým v oblasti sociální a emocionální
            - komunikační dovednosti v rámci pedagogického kolektivu, rizika ryze ženského kolektivu
            - komunikační dovednosti s rodiči
Dítě předškolního věku a jeho vzdělávání v MŠ
            - vývoj a nastavení dětského mozku, komunikace s dítětem v období předškolního věku
            - režimové momenty v průběhu dne a jejich význam, důležitost rituálů
            - převzetí dítěte a předání dítěte zákonnému zástupci - úskalí, jak postupovat a vyvarovat se chyb
            - co je pro dítě důležité
            - hry a činnosti dle zájmu dětí
            - stolování, hygienické návyky, sebeobsluha
            - vytváření pravidel při pobytu venku, ve třídě, odpočinek

II. ČÁST:
Organizace vzdělávání v MŠ, plánování a práce se vzdělávacím cílem
            - základní právní předpisy (zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním
              vzdělávání v platném znění, vyhláška č. 27/2016 Sb.,  o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
              potřebami a žáků nadaných v platném znění, metodická doporučení MŠMT vztahující se k předškolnímu vzdělávání …)
            - provozní dokumenty MŠ (školní řád, provozní řád,..), pedagogická dokumentace
            - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, jako východisko pro stanovení kompetence učitele MŠ - plánování - realizace - evaluace (cesta k cíli)
            - tvorba a charakteristika integrovaných bloků (vzdělávací obsah v ŠVP PV), tvorba třídních plánů
            - operativní plány, stanovení cílů a plánování činností (třídní vzdělávací programy)
            - dlouhodobé cíle, jako součást kurikulárních dokumentů
            - krátkodobé cíle, jako součást třídních - operativních plánů
            - plánování a formulace vzdělávacích cílů u konkrétních činností v MŠ
            - hodnocení definovaných cílů a zpětná vazba
            - hodnocení pedagogické práce vzhledem ke stanoveným cílům
            - tvorba kritérií pro záznamy pedagogického sledování vybraných cílových dovedností dítěte, popř. náměty pro samostatnou cílenou pedagogickou diagnostiku

  • Diskuse, sdílení zkušeností.
LEKTOR:

Bc. Lena Banszel-Freyová, odborník na danou problematiku, zkušená lektorka
Mgr. Dana Karmasinová, odborník na danou problematiku, zkušená lektorka

TERMÍN a ČAS:

1. část - úterý   23. listopadu 2021
2. část - pondělí 29. listopadu 2021 

čas vždy : 12:00-17:00 h (prezence 11:30-12:00 h)

celkem 12 h výuky

MÍSTO: 

Zlín, budova MSI (Moravská stavební a inženýrská společnost), náměstí T. G. Masaryka 1281
        (4. budova nad Kongresovým centrem), cca 15 min pěší chůze z nádraží ČSAD/ČSD

CENA:  

1.800,- Kč  včetně doprovodného materiálu a drobného občerstvení (v případě bezhotovostní platby nejpozději 3 dny před konáním akce -                        viz. Smluvní podmínky), nejsme plátci DPH 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: úterý 16. listopadu 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk