Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ podle §5 odst. 2, zákona č. 563/2004 Sb.

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 13020

AKREDITACE MŠMT: č.j. MSMT- 14977/2018-1-488

URČENO
Pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ, kteří již vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení, vhodné pro zájemce, kteří se připravují do konkurzu na místa ředitelů škol a školských zařízení.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle § 5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Studium je organizováno v souladu se standardy MŠMT. Obsahuje 4 základní moduly + manažerskou stáž.

Celková časová dotace je 104 hodin (84 hodin seminární výuky + 20 hodin stáže ve vybrané škole či školském zařízení).

Studium je ukončeno obhajobou závěrečné práce před komisí. 

 

I. MODUL - Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství

 • Základní právní předpisy, které upravují oblast školství
 • Vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů
 • Povinná školní docházka
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání
 • Střední vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Rada a školská rada (§132 a 167 až 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
 • Správní řízení
 • Řešení stížností
 • Vztah ředitele a České školní inspekce
 • Kontrolní funkce ČŠI
 • Poskytování informací
 • Ochrana osobních údajů
 • Soustava oborů vzdělání 
II. MODUL - Pracovní právo
 • Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
 • Skončení pracovního poměru
 • Kolektivní smlouva
 • Popisy práce pedagogických i nepedagogických zaměstnanců
 • Platové výměry zaměstnanců školy, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu
 • Zdravotní a sociální pojištění
 • BOZP, PO a CO na škole
 • Dovolená, náhradní volna, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance
 • Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Pracovní podmínky mladistvých a žen, zejména těhotných
 • Odpovědnost za škodu z hlediska výkonu funkce, za škodu vzniklou žákům a za škodu způsobenou žáky (zákonné a možné pojištění za škodu…)
 • Základní hygienické předpisy
 • Systém školního stravování
III. MODUL - Financování školy
 • Finanční toky ve školství
 • Rozpočet školy
 • Hospodaření školní jídelny
 • Zúčtování nákladů a výnosů
 • Zásoby
 • Zásady sestavení a čerpání rozpočtu FKSP
 • Žádosti o investiční nebo neinvestiční dotace
 • Zásady pro zadávání veřejných zakázek
 • Zásady hospodaření s majetkem státu i obce a pravidla účtování v tomto majetku
 • Zásady inventarizace majetku
 • Cestovní náhrady a vysílání pracovníků na pracovní cesty
 • Účetnictví - zásady pro oběh účetních dokladů
 • Základní pravidla jiné činnosti související s činností školy
 • Daně a daňová přiznání 
IV. MODUL - Organizace školy a pedagogického procesu
 • Schválené vzdělávací programy
 • Základní pedagogická dokumentace
 • Rejstřík škol a školských zařízení, matrika
 • Plány sestavované ředitelem školy
 • Organizační struktura školy
 • Kontrolní a hospitační činnost ředitele školy
 • Evaluace školy, autoevaluace
 • Mechanismy ukončování stupně vzdělání (maturitní zkouška, závěrečná zkouška...)
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vzdělávání, úrazy dětí, žáků a studentů
 • Činnost výchovného poradce na škole 
LEKTOŘI:

PhDr. Vlastislav Kožela - garant vzdělávacího programu
Phdr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. 
PaedDr. Zdeněk Souček 
PaedDr. Oldřich Gejda 

TERMÍN:

středa 1. dubna 2020 (zahájení)
úterý 28. dubna 2020
úterý 26. května 2020
středa 27. května 2020
úterý 9. června 2020
středa 10. června 2020

Další termíny prezenčního studia pro září - listopad 2020 budou dojednány v červnu 2020.
Stáže proběhnou v říjnu a listopadu 2020.
Ukončení studia prosinec 2020.

ČAS:

vždy 8:30 - 15:30 hod (prezence 8:00 - 8:30 hod)

MÍSTO:  Zlín, Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, Univerzitní 3015
CENA:  

8.800 Kč nejsme plátci DPH  (v ceně jsou zahrnuty doprovodné studijní materiály)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pondělí 23. března 2020

  POZNÁMKA:           Po uzávěrce přihlášek zašleme podrobné informace k organizaci.

 

       

 

 

 

 

Obsazenost:Volná místa

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk