Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ dle §5 odst. 2, zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 15022

AKREDITACE MŠMT: č.j. 14487/2021-4-473

URČENO
Pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ, kteří již vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení, vhodné pro zájemce, kteří se připravují do konkurzu na místa ředitelů škol a školských zařízení.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle § 5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.

 

LEKTOŘI:

Mgr. Miroslav Hanzelka - garant vzdělávacího programu
Phdr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. 
PaedDr. Zdeněk Souček 
PhDr. Vlastislav Kožela

TERMÍN:

čtvrtek 6. října 2022 (zahájení)
další termíny studia pro říjen - prosinec 2022 budou zveřejněny koncem srpna 2022

Stáže proběhnou v únoru a březnu 2023.
Plánované ukončení studia duben 2023.

ČAS:

vždy 8:30 - 15:30 hod (prezence 8:00 - 8:30 hod)

MÍSTO: 

Zlín, budova MSI (Moravská stavení a inženýrská společnost), náměstí TGM 1281
                            4. budova nad Kongresovým centrem, cca 15 min pěší chůze od autobusového/vlakového nádraží

CENA:  

9500,- Kč včetně doprovodných studijních materiálů a drobného občerstvení 
                 v případě bezhotovostní platby nutná úhrada nejpozději 3 dny před konáním akce - viz. Smluvní podmínky

                 Nejsme plátci DPH.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 23. září 2022
POZNÁMKA:

Po uzávěrce přihlášek zašleme podrobné informace k organizaci studia. 

Případné dotazy zodpovíme na telefonním č. 737 621 154 nebo zasílejte na bundil@agenturakps.cz

 

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :
Studium je organizováno v souladu se standardy MŠMT. 

Celková časová dotace je 104 hodin
(84 hodin seminární výuky + 20 hodin stáže ve vybrané škole či školském zařízení)

Studium obsahuje 4 základní moduly + manažerskou stáž.
Je ukončeno obhajobou závěrečné práce před komisí. 

 

A. MODUL - Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství

 • Základní právní předpisy, které upravují oblast školství
 • Vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin
 • Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů
 • Povinná školní docházka
 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání
 • Střední vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Rada a školská rada (§132 a 167 až 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
 • Správní řízení
 • Řešení stížností
 • Vztah ředitele a České školní inspekce
 • Kontrolní funkce ČŠI
 • Poskytování informací
 • Ochrana osobních údajů
 • Soustava oborů vzdělání 
B. MODUL - Pracovní právo
 • Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
 • Skončení pracovního poměru
 • Kolektivní smlouva
 • Popisy práce pedagogických i nepedagogických zaměstnanců
 • Platové výměry zaměstnanců školy, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu
 • Zdravotní a sociální pojištění
 • BOZP, PO a CO na škole
 • Dovolená, náhradní volna, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance
 • Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Pracovní podmínky mladistvých a žen, zejména těhotných
 • Odpovědnost za škodu z hlediska výkonu funkce, za škodu vzniklou žákům a za škodu způsobenou žáky (zákonné a možné pojištění za škodu…)
 • Základní hygienické předpisy
 • Systém školního stravování
C. MODUL - Financování školy
 • Finanční toky ve školství
 • Rozpočet školy
 • Hospodaření školní jídelny
 • Zúčtování nákladů a výnosů
 • Zásoby
 • Zásady sestavení a čerpání rozpočtu FKSP
 • Žádosti o investiční nebo neinvestiční dotace
 • Zásady pro zadávání veřejných zakázek
 • Zásady hospodaření s majetkem státu i obce a pravidla účtování v tomto majetku
 • Zásady inventarizace majetku
 • Cestovní náhrady a vysílání pracovníků na pracovní cesty
 • Účetnictví - zásady pro oběh účetních dokladů
 • Základní pravidla jiné činnosti související s činností školy
 • Daně a daňová přiznání 
D. MODUL - Organizace školy a pedagogického procesu
 • Schválené vzdělávací programy
 • Základní pedagogická dokumentace
 • Rejstřík škol a školských zařízení, matrika
 • Plány sestavované ředitelem školy
 • Organizační struktura školy
 • Kontrolní a hospitační činnost ředitele školy
 • Evaluace školy, autoevaluace
 • Mechanismy ukončování stupně vzdělání (maturitní zkouška, závěrečná zkouška...)
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vzdělávání, úrazy dětí, žáků a studentů
 • Činnost výchovného poradce na škole 
 • Public relations

Obsazenost:Volná místa

„Každý, s kým se v životě potkám, mě v něčem předstihuje. Tak se od něho učím.“

Ralph Waldo Emerson