Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PODLE § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   13319

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 14997/2018-1-488

 

URČENO:
Pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, SVČ, kteří již vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení, vhodné pro zájemce, kteří se připravují do konkurzu na místa ředitelů škol a školských zařízení.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle § 5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Studium je organizováno v souladu se standardy MŠMT. Obsahuje 4 základní moduly + manažerskou stáž.

Celková časová dotace studia je 104 hodin (84 hodin seminární výuky + 20 hodin stáže ve škole či školském zařízení).

Studium je ukončeno obhajobou závěrečné práce před komisí.

 

I. MODUL A - Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství
Základní právní předpisy, které upravují oblast školství
Vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin
Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů
Povinná školní docházka
Předškolní vzdělávání
Základní vzdělávání
Střední vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Rada a školská rada (§132 a 167 až 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Správní řízení
Řešení stížností
Vztah ředitele a České školní inspekce
Kontrolní funkce ČŠI
Rejstřík škol a školských zařízení, matrika
Poskytování informací
Ochrana osobních údajů
Soustava oborů vzdělání 

II. MODUL B - Pracovní právo
Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti
Skončení pracovního poměru
Kolektivní smlouva
Popisy práce pedagogických i nepedagogických zaměstnanců
Platové výměry zaměstnanců školy, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky platu
Zdravotní a sociální pojištění
BOZP, PO a CO na škole
Dovolená, náhradní volno, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnance
Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
Pracovní podmínky mladistvých a žen, zejména těhotných
Odpovědnost za škodu z hlediska výkonu funkce, za škodu vzniklou žákům a za škodu způsobenou žáky (zákonné a možné pojištění za škodu…)
Základní hygienické předpisy
Systém školního stravování

III. MODUL C - Financování školy
Finanční toky ve školství
Rozpočet školy
Hospodaření školní jídelny
Zúčtování nákladů a výnosů
Zásoby
Zásady sestavení a čerpání rozpočtu FKSP
Žádosti o investiční nebo neinvestiční dotace
Zásady pro zadávání veřejných zakázek
Zásady hospodaření s majetkem státu i obce a pravidla účtování v tomto majetku
Zásady inventarizace majetku
Cestovní náhrady a vysílání pracovníků na pracovní cesty
Účetnictví - zásady pro oběh účetních dokladů
Základní pravidla jiné činnosti související s činností školy
Daně a daňová přiznání 

IV. MODUL D - Organizace školy a pedagogického procesu
Schválené vzdělávací programy
Základní pedagogická dokumentace
Plány sestavované ředitelem školy
Organizační struktura školy
Kontrolní a hospitační činnost ředitele školy
Evaluace školy, autoevaluace
Mechanismy ukončování stupně vzdělání (maturitní zkouška, závěrečná zkouška...)
Bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vzdělávání, úrazy dětí, žáků a studentů
Činnost výchovného poradce na škole

 

 

LEKTOŘI:

Mgr. Miroslav Hanzelka - garant vzdělávacího programu 
Phdr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. 
PaedDr. Zdeněk Souček 
PaedDr. Oldřich Gejda 

TERMÍN:

pondělí 15. dubna 2019 (zahájení)
úterý 16. dubna 2019
čtvrtek 2. května 2019
středa 29. května 2019
středa 5. června 2019
čtvrtek 6. června 2019

Další termíny prezenčního studia pro září - listopad 2019 budou dojednány v červnu 2019.
Stáže proběhnou v říjnu a listopadu 2019.
Ukončení studia 11. prosince 2019.

ČAS:

vždy 8:30 - 15:30 hod (prezence 8:00 - 8:30 hod)

MÍSTO:  Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262, přízemí 23. budovy průmyslového areáli Svit (2. budova pod Krajským úřadem Zlínského kraje, vedle restaurace "Prašád"), veřejné parkoviště naproti. V případě využití veřejné dopravy se jedná cca o 10 minut pěší chůze od nádraží ČSAD
CENA:  

8.300,- Kč nejsme plátci DPH  (v ceně jsou zahrnuty doprovodné studijní materiály)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: čtvrtek 5. dubna 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

POZNÁMKA:
Po uzávěrce přihlášek obdrží přihlášení podrobné informace k organizaci vzdělávací akce.

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Nelson Mandela