Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

SPRÁVNÍ ŘÁD A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLÁCH (PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   11219

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 29025/2017-1-1092

URČENO: 
Ředitelům ZŠ, ZŠ speciálních.                                                               

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je pomoc účastníkům s přípravou přijímacího řízení k základnímu vzdělávání. Pozornost bude mimo jiné věnována také individuálnímu vzdělávání, přijímání dětí cizinců, zařazování uchazečů do přípravné třídy. Účastníci budou seznámeni se souvisejícími právními předpisy, se správným postupem a jednotlivými procesními kroky správního řízení. Budou upozorněni na aplikační nejasnosti a na příkladech budou lektorkou prezentovány úskalí a nejčastější chyby, kterých se ředitelé škol v této oblasti dopouštějí. 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

  • Základní právní předpisy pro rozhodování základní školy při příjímání k základnímu vzdělávání (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vybraná ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).
  • Charakteristika základních institutů (správní řízení, správní orgán a účastník řízení, způsob zahájení správního řízení).
  • Zastupování procesně nezpůsobilého účastníka řízení v souvislosti s obsahem rodičovské odpovědnosti a nesouladem rodičů v otázce přijímání k základnímu vzdělávání nebo přestupu na jinou školu (zastoupení dítěte jako součást rodičovské odpovědnosti, zjištění nesouladu rodičů v jednotlivých fázích správního řízení a postup ředitele školy).
  • Průběh správního řízení v prvním stupni na příkladech jednotlivých případů rozhodování ve správním řízení (přijímání k základnímu vzdělávání včetně souvislostí s plněním povinné školní docházky v zahraničí, přijímání k základnímu vzdělávání cizinců, přestup na jinou školu, odklad povinné školní docházky, vyloučení ze školy, prominutí úplaty za školní družinu, vyloučení ze školní družiny apod.)
  • Náležitosti rozhodnutí ve věci, usnesení, doručování rozhodnutí.
  • Odvolání proti rozhodnutí podle správního řádu

- odvolací řízení, přezkumné řízení,
- lhůty, počítání času.

  • Vedení spisu
  • Problémové příklady z praxe.
  • Diskuse, dotazy, sdílení zkušeností účastníků semináře.
LEKTOR:

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. - lektor školského managementu, odborník na
                                                             problematiku školské a pracovněprávní legislativy

TERMÍN:

ČAS:

čtvrtek 31. ledna 2019

9:00 - 13:30 h (prezence 8:30 - 9:00 h)

MÍSTO: 

Zlín, Technologické inovační centrum Zlín, Vavrečkova 5262, přízemí 23. budovy
průmyslového areálu Svit (2. budova pod Krajským úřadem Zlínského kraje, vedle restaurace
„Prašád“) veřejné parkoviště naproti. V případě využití veřejné dopravy se jedná o cca 10 minut  pěší chůze od nádraží ČSAD

CENA:  

980,- Kč (vč. doprovodného materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

v případě bezhotovostní platby na účet pořadatele, prosíme o zaslání zálohové platby až po 1.1.2019!!

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 25. ledna 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk