Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

SPRÁVNÍ ŘÁD A SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLÁCH (přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:  12720

AKREDITOVÁNO MŠMT č.j. MSMT- 29025/2017-1-1092

URČENO:
Ředitelům MŠ, ředitelům ZŠ, jejichž součástí je MŠ, vedoucím učitelkám MŠ.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je pomoc s přípravou a realizací přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání. Účastníci budou seznámeni s příslušnými právními předpisy, správným postupem a jednotlivými procesními kroky správního řízení, včetně vydání rozhodnutí se všemi náležitostmi. Součástí semináře je také pomoc při formulaci kritérií pro přijetí uchazečů, aby odpovídala právní úpravě a podmínkám dané školy. Zvláštní pozornost bude věnování postupu v případě nesouladu rodičů uchazeče, na příkladech budou prezentovány úskalí a nejčastější chyby, kterých se ředitelé škol v této oblasti dopouštějí.

Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
- Základní právní předpisy pro rozhodování mateřské školy při příjímání dítěte k předškolnímu vzdělávání (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vybraná ustanovení vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, vybraná ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
- Charakteristika základních institutů (správní řízení, správní orgán a účastník řízení, způsob zahájení správního řízení)
- Zastoupení procesně nezpůsobilého účastníka řízení v souvislosti s obsahem rodičovské odpovědnosti a nesouladem rodičů v otázce přijímání k předškolnímu vzdělávání (zastoupení dítěte jako součást rodičovské odpovědnosti, zjištění nesouladu rodičů v jednotlivých fázích správního řízení a postup ředitele školy)
- Kriteria pro přijímání uchazečů k předškolnímu vzdělávání
- Průběh správního řízení v prvním stupni a rozhodování ve správním řízení na příkladech (přijetí k předškolnímu vzdělávání, nepřijetí k předškolnímu vzdělávání, přijetí k předškolnímu vzdělávání se stanovením zkušebního pobytu dítěte, ukončení předškolního vzdělávání, ukončení individuálního vzdělávání dítěte, prominutí úplaty)
- Náležitosti rozhodnutí ve věci, usnesení, doručování rozhodnutí
- Odvolání proti rozhodnutí podle správního řádu
      - odvolací řízení, přezkumné řízení,
      - lhůty, počítání času.
- Vedení spisu
- Problémové příklady z praxe
- Diskuse, dotazy, sdílení zkušeností účastníků semináře.

LEKTOR:

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. - lektor školského managementu, odborník na problematiku  školské a pracovněprávní legislativy

TERMÍN:

úterý 24. března 2020

ČAS:

9:00 - 13:30 h (prezence 8:30 - 9:00 h)

MÍSTO: 

Zlín, Střední průmyslová škola, tř. Tomáše Bati 4187 

CENA:  

1400,- Kč (vč. doprovodného materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  středa 18. března 2020 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk