Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ MŠ A VEDOUCÍCH UČITELEK MŠ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:  15621   

AKREDITOVÁNO MŠMT č.j. MSMT-21585/2020-3-505       

 

LEKTOŘI:

Mgr. Hana Otevřelová - speciální pedagog, rodinný terapeut
Mgr. Věra Korcová - odbor školství, mládeže a sportu KÚ Zlínského kraje
PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D. - odborník na problematiku školské legislativy

TERMÍN a ČAS:

čtvrtek 14. října 2021, 13:00 - 18:00 h
pátek    15. října 2021, 08:30 - 13:00 h

MÍSTO: 

Hotel HORAL, Rožnov pod Radhoštěm, Radhošťská 1691

CENA:  

1700,- Kč (ubytování a stravování není v ceně semináře)
v případě bezhotovostní platby nutná úhrada nejpozději 3 dny před konáním akce - viz. Smluvní podmínky
nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

s ohledem na rezervaci ubytování - nejpozději v pondělí 27. září 2021  !!
Zájemci budou přijímáni v pořadí došlých přihlášek do naplnění kapacity!!

 

URČENO:
Ředitelkám/ředitelům MŠ a vedoucím učitelkám MŠ, která je součástí ZŠ

                                                                                                              

O B S A H O V Á   N Á P L Ň :

 

 • Čtvrtek 14. října 2021 

1. Prožívání, komunikace a sdílení na půdě MŠ. To je oč tu běží!

Zážitkový a praktický seminář, který prostřednictvím konkrétních kazuistik a příběhů umožní nahlédnout za oponu prožívání všech, kteří momentálně mateřskou školu tvoří a ovlivňují.

 • Rodina očima rodinného terapeuta, tedy za vším hledej rodinu
 • Rodina, ve které jsou/nejsou uspokojovány potřeby všech zúčastněných. A co na to dítě?
 • Co si dítě takto ovlivněné přináší kolektivu MŠ, co prožívá? A jak to řešit?
 • Skupinová dynamika kolektivu v MŠ
 • Komunikace v prostředí MŠ, potřeba sdílení, supervizní pohled zvenčí
 • Řešení konfliktů „ve sborovně“, konflikty mezi pedagogy a rodiči
 • Dobře nastavená pravidla podporují úspěšnou komunikaci mezi všemi zúčastněnými

 Lektor: Mgr. Hana Otevřelová

 

2. Aktuální informace z regionálního školství a školské legislativy z oblasti předškolního vzdělávání

 • Předškolní vzdělávání, informace o vývoji aktuálních problémů při řízení MŠ z pohledu kraje.

Lektor: Mgr. Věra Korcová

 

 • Pátek 15. října 2021 

Vybrané problémové oblasti výchovné a vzdělávací činnosti MŠ a novinek pracovněprávní legislativy

Cílem je shrnout postupy v typických problémových situacích a demonstrovat jejich provázanost s dokumentací školy.

 • Spolupráce se zákonnými zástupci dětí
  - spolupráce se zákonnými zástupci dětí, na které se vztahuje   povinnost předškolního vzdělávání
  - nepřihlášení dítěte k povinnosti předškolního vzdělávání, zanedbávání péče o povinné předškolní vzdělávání
  - postup MŠ v případě „neplatičů“
  - základní momenty postupu MŠ v případě nesouladu rodičů dětí
 • Odpovědnost za škodu
  - odpovědnost za škodu vzniklou dítěti v MŠ při vyučování a v přímé souvislosti s ním
 • Výběr aktuální problematiky organizace předškolního vzdělávání a novinek pracovněprávní legislativy
  - jazyková příprava dětí cizinců
  - školní stravování dětí
  - přímá pedagogická činnost asistenta pedagoga

Lektor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

P O D M Í N KY   Ú Č A S T I 

Pro účast na uvedené akci je nutno prokázat splnění jedné z níže uvedených podmínek, a to bezprostředně po vstupu do objektu hotelu na recepci:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném

očkování se považuje písemné potvrzení, které musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) (možnost zakoupit v recepci hotelu) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on- line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením škol

_________________________________________________________________________________________________________________

O R GA N I Z A Č N Í    P O K Y N Y

MÍSTO KONÁNÍ
Hotel Horal (hotelový bazém, wellness), Rožnov pod. Radh., Radhošťská 1691, tel.: 571648343, www.hotel-horal.cz

PROGRAM:
1.den - čtvrtek 14.10.2021
       od 12:00 h       příjezd, prezence, ubytování od 14 h (k dispozici šatna v těsné blízkosti konggresového sálu)
13:00 - 18:00 h       odborný program
18:00 - 19:00 h       večeře
od 20:00 h              volný program

2.den - pátek 15.10.2021
07:30 - 08:30 h        snídaně
08:30 - 13:00 h        odborný program
od 13:00 h               oběd, ukončení, odjezd

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:
V přihlášce do kolonky „Poznámka“ nutno uvést:   

 • rezervace ubytování: ANO/NE
 • rezervace stravování:
  oběd    14.10.2021   ANO/NE
  večeře 14.10.2021   ANO/NE
  oběd    15.10.2021   ANO/NE 

Cena ubytování:
dvoulůžkový pokoj:    900,- Kč (včetně snídaně) + 50,- Kč rekreační poplatek
jednolůžkový pokoj: 1550,- Kč (včetně snídaně) + 50,- Kč rekreační poplatek                               

Cena stravování:
oběd:    250,- Kč (dvouchodové menu)
večeře:  220,- Kč (jednochodové menu)

Oběd   čtvrtek 14.10.2021 menu jednotné 
Večeře čtvrtek 14.10.2021 výběr menu ze 3 variant (rezervace u prezence)
Oběd   pátek   15.10.2021 výběr menu ze 3 variant (rezervace u prezence)

Požadavek na ubytování ve 2 lůžkových pokojích -  předem dohodnout spolubydlící a uvést do „Poznámky  v přihlášce.
Požadavek na zajištění dietní nebo vegetariánské stravy zapište do „Poznámky“ v přihlášce.

 

 • Storno poplatky ubytování:
  pokud dojde ke zrušení ubytování v níže uvedeném rozmezí, bude účastníkovi fakturován storno poplatek:
  30 až 14 dnů před nástupem k ubytování……………… 50% z ceny ubytování
  13 až 3 dny před nástupen k ubytování......................70% z ceny ubytování
  2 až 1 den před nástupem k ubytování.......................100% z ceny ubytování
 • Storno poplatky stravování:
  pokud dojde ke zrušení objednaného oběda/večeře v den odběru, bude účastníkovi fakturován storno poplatek ve výši 100% z ceny oběda/večeře    

 

DOPRAVA
Doprava individuální.

 

DALŠÍ INFORMACE
Dle zaslané přihlášky rezervaci ubytování a stravování zajišťují pořadatelé.
Ubytovaní účastníci si náklady za ubytování hradí v recepci na závěr akce, stravu přímo v restauraci.
Neubytovaní účastníci si stravu hradí sami přímo v restauraci.
Pro ubytované účastníky je vstup do bazénu zdarma, vstup do wellness si hradí individuálně.

 

Obsazenost:Obsazeno

„Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.“

Seneca