Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 16320

AKREDITACE MŠMT:  čj. MSMT-34320/2019-2-1030 

URČENO:
Pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům školských zařízení a dalším zájemcům o danou problematiku. 

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je rozšíření kompetence pedagogů v přímé reedukační práci s dětmi s SPU, což přímo vede k osobnostně profesnímu růstu a prohloubení poznatků o specifických poruchách učení v procesu inkluze. Lektorkou budou prezentovány konkrétní reedukační postupy, vedoucí ke zmírňování, popř. kompenzaci specifických obtíží. Účastníci získají náměty a prohloubí své poznatky pro práci s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií a dyspraxií v hodinách českého jazyka, cizího jazyka a matematiky. Nedílnou součástí je hodnocení a klasifikace a různé možnosti organizace péče o tyto žáky.

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Co už vím, co dělám
- aktivizace a prohloubení poznatků o SPU v souvislosti s pomůckami a pracovními materiály (s jakým cílem je používám) s metodami používanými v reedukaci
- shrnutí poznatků, které tvoří teoretická východiska dobré praxe
- deficity ve vývoji kognitivních procesů a psychosociální obtíže žáků
- zraková a sluchová percepce
- chyby při reedukaci                                                                                                                                               

Dyslexie, dysortografie a dysgrafie, možnosti reedukace v následujících oblastech
- technika čtení, porozumění, práce s textem
- náměty pro práci s využitím konkrétního textu
- techniky pro rozvoj hrubé a jemné motoriky
- rozvoj fonematického sluchu
- aplikace gramatických pravidel                                       

Dyskalkulie a možnosti reedukace
- předčíselné představy a číselné představy, vytváření matematických pojmů apod.
- projevy v matematice a dalších souvisejících oblastech
- základní kroky a podpora žáka 

Dyspraxie
- projevy dosud málo známé poruchy, která negativně ovlivňuje vývoj dítěte
- možnosti podpůrných opatření

Diferenciace výuky v jednotlivých předmětech
- výuka cizího jazyka u žáků s SPU
- organizace hodiny-skupinová a individuální práce
- role asistenta pedagoga

Hodnocení a klasifikace
- funkce hodnocení s ohledem na žáky se SPU a jejich rodiče
- pozitivní a negativní momenty různých forem organizace péče

Diskuze, sdílení zkušeností. 

 

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - e) inkluze v rozsahu 8 h.
Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - d) osobnostně sociální rozvoj v rozsahu 8 h.

 

LEKTOR:

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. - odborník na danou problematiku, dlouhodobě se zabývá specifickými poruchami učení a                                                              chováním, speciálně pedagogickou diagnostikou, mentální retardací a integrací dětí   

TERMÍN:
ČAS:

I.   část:    úterý 1. prosince 2020
12:30 - 16:00 h (90 min bloky s přestávkami mezi bloky 30 min)
- 11:30 - 12:00 h.....   doba pro ověření a navázání spojení
- 12:00 - 12:30 h.....   doba k odstranění případných nedostatků ve spojení 

II. část:    pátek 11. prosince 2020
10:00 - 13:00 h (90 min bloky s přestávkami mezi bloky 30 min)
- 08:00 - 08:30 h.....   doba pro ověření a navázání spojení
- 08:30 - 09:00 h.....   doba k odstranění případných nedostatků ve spojení 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA 

 kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

CENA:  

1400,- Kč (včetně doprovodného materiálu), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

středa 25. listopadu 2020 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Minimálně den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení. V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Pamatuj si, že dokud budeme generálům platit víc než učitelům, nebude na světě mír.“

Jan Masaryk