Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PŘÍPRAVA A SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY U VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK K 31.12.2020, INVENTARIZACE, UPOZORNĚNÍ NA NOVELIZACI PRÁVNÍCH PŘEDPISU V ROCE 2021

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 11321

FORMA: on-line

 

URČENO
Ekonomům a účetním škol, školských zařízení, kulturních a sportovních zařízení, příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, popř. zaměstnancům a kontrolním pracovníkům zřizovatelů těchto organizací.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem je dále prohloubit znalosti problematiky uzávěrkových účetních operací v souladu se zákonem o účetnictví a jeho prováděcí vyhláškou č. 410/2009 Sb.. Účastníci budou upozorněni na novinky a změny z oblasti účetnictví a daní v roce 2020 a seznámeni s aktuálním stavem legislativních změn z dané oblasti pro rok 2021.
Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

O B S A H O V Á   N Á P L Ň:
Novinky na webu MFČR
- otázky a odpovědi na aktuální problematické otázky
- sdílení dobré praxe
- vzorová směrnice o finanční kontrole
Sestavení účetní závěrky VÚJ k 31.12.2020
- kontrolní vazby výkazů
- předepsaný obsah výkazů
- kontrola úplnosti požadovaných informací v Příloze – nejčastější nedostatky
- předložené výkazů orgánu zřizovatele pro schválení účetní závěrky
- povinnost zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin veřejného rejstříku
- povinnost zveřejnit rozpočet i rozpočtový výhled
Inventarizace a zúčtování inventarizačních rozdílů
- provádění fyzické a dokladové inventarizace (s důrazem na oprávky dlouhodobého majetku, pasivní účty, - specifika inventury softwaru, pozemků, podrozvaha, vypůjčený či pronajatý majetek)
- odsouhlasovací dopisy k pohledávkám a závazkům
- fondové hospodaření příspěvkové organizace a využití zjednodušeného inventarizačního soupisu
- aktualizace vnitřních předpisů vybrané účetní jednotky
- vybrané účetní případy před sestavením účetní závěrky
- technické zhodnocení majetku dokončené k 31.12 nebo pokračující v následujícím kalendářním roku (včetně otázky z čeho toto TZ hradit)
- vyúčtování přijatých transferů ve věcné a časové souvislosti do výnosů
- zaúčtování časového rozlišení a dohadných položek
- zaúčtování opravných položek k pohledávkám
- doúčtování kurzových rozdílů u cizoměnových pohledávek a závazků
- oprava chyb předcházejících účetních období ve vazbě na hladinu významnosti
- výpočet a zaúčtování případné daňové povinnosti daně z příjmů právnických osob
Nová informační povinnost pro všechny příspěvkové organizace při závažných zjištění - změna zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.
Očekávané novely právních předpisů v roce 2021
- Novela vyhlášky č. 410/2009 Sb. provádějící zákon o účetnictví
- Novela vyhlášky o FKSP
- Seznámení s připravovanou novelou zákona o dani z příjmů – superhrubá mzda
Daňový balíček účinný od 1.1.2021 včetně změn týkající se stravenkového paušálu
Zvýšení limitní hranice pro dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zpětně od 1.1.2020 na 80 000 Kč ve vazbě na Vyhlášku 410/2009 Sb.

Diskuze, odpovědi na dotazy

LEKTOR:

Ing. Andrea Hošáková - odborník na danou problematiku účetnictví VŮJ

TERMÍN

pátek 22. ledna 2021

ČAS:

9:00 - 14:00 hod (bloky po 90 minutách s přestávkami 30 minut mezi bloky)
                            8:00 - 8:30 h....doba pro ověření a navázání spojení
                            8:30 - 9:00 h... doba k odstranění případných nedostatků ve spojení

CENA:  

1190,- Kč (vč. doprovodných materiálů), nejsme plátci DPH

NUTNÉ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA:

kvalitní připojení k internetu, možnost přenosu zvuku (sluchátka nebo reproduktory, mikrofon)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pondělí 18. ledna 2021 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Minimálně den před konáním webináře obdrží přihlášení zájemci (na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce) odkaz pro daný přenos a veškeré potřebné informace včetně návodu pro přihlášení.
V případě potřeby je možné s organizátory navázat individuální zkušební přenos pro ověření kvality a technických požadavků.

Obsazenost:Volná místa

„Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.“

Platón