Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MŠ, TVORBA DIAGNOSTICKÝCH MATERIÁLŮ A ZPRACOVÁNÍ PEDAGOGICKÉ DIAGNOSTIKY U KONKRÉTNÍHO DÍTĚTE PEDAGOGEM MŠ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: 14020

AKREDITOVÁNO MŠMT:  č.j. MSMT- 34320/2019-2-1030

URČENO:
Učitelům MŠ, učitelům přípravných tříd, speciálním pedagogům a dalším zájemcům o tuto problematiku.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je nabídnout účastníkům metodické postupy pro zajištění odpovídající vzdělávací nabídky a vhodného pedagogického vedení. Obsahem je podrobná charakteristika oblasti vývoje dítěte, které je důležité v průběhu docházky do MŠ od raných etap do školního věku. Zaměřuje se na výstupy, co by mělo dítě zvládat v předškolním věku, a kam by mělo „dojít“, než nastoupí k povinné školní docházce. Dalším cílem je poskytnou účastníkům nástroje pedagogické diagnosticky, které budou využívat pro sledování a následný rozvoj oblastí: grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, vnímání prostoru a času, základních matematických představ, myšlení a řeči, sociálních dovedností, sebeobsluhy a hry u konkrétního dítěte.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Základní pojmy pedagogické diagnostiky
 • Podrobná prezentace základních pedagogicko-diagnostických metody
 • Diagnostické kompetence učitele - eliminace možných diagnostických chyb
 • Praktický nácvik získaných poznatků
 • Seznámení s jednotlivými diagnostickými metodami
 • pozorování - obecné principy, průběh, zápis
 • rozhovor - princip, vedení rozhovoru, typy, techniky kladení otázek
 • dotazníky pro pedagogy - záznamové archy - tvorba diagnostických materiálů
 • praktické ověření získaných poznatků
 • analýza získaných závěrů - zpracování pedagogické diagnostiky u konkrétního dítěte
 • práce se získanými daty
 • pedagogická práce se závěry diagnostik, implementace závěrů diagnostik do přímé práce s dítětem
 • Konzultace - efektivní vedení rozhovoru s rodiči - předání získaných informací a zapojení rodičů, jako aktivních účastníků v oblasti všestranného rozvoje dítěte před vstupem do ZŠ
 • Modelové příklady z praxe, které budou podrobně rozebrány.
 • Diskuze, výměna zkušeností.

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - d) osobnostně sociální rozvoj v rozsahu 8 hodin.

LEKTOR:

Mgr. Lenka Bínová - oblíbená a zkušená lektorka, odborník na danou problematiku

TERMÍN:

ČAS:

pondělí 7. září 2020

11:30 - 18:00 h (prezence 11:00 - 11:30 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1150,- Kč (včetně drobného občerstvení) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

středa 2. září 2020 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.“

Jan Amos Komenský