Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

MATEMATICKÁ GRAMOTNOST A JEJÍ PODPORA NA 1. STUPNI ZŠ

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   17819

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT-16117/2019-2-544

URČENO
Učitelům 1. stupně ZŠ a ZŠ speciálních, asistentům pedagoga a dalším zájemcům o tuto problematiku.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je poukázat na propojenost matematických dovedností s běžným životem člověka, jako nedílnou součástí naplňování osobních potřeb. Účastníci budou seznámeni s problematikou číselných představ, základními matematickými operacemi, výstavbou čísel v desítkové soustavě a úvodem do zlomků a desetinných čísel. Seznámí se rovněž se základními matematickými pojmy a možným didaktickým vedením při výuce matematiky na 1. stupni ZŠ. Získají návody na využití her a řadu dalších metodických doporučení vycházejících z praxe lektorky.  

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

 • Vymezení pojmů kvantity a hodnoty.
 • Matematické uvažování a objevování, tvorba modelových situací, porozumění ústním a písemným matematickým sdělením, orientace v ploše i prostoru, práce s daty.
 • Zrakové vnímání, nácvik zrakového rozlišování - velikost tvarů, analýza, syntéza, zraková paměť.
 • Posloupnost čísel do 20 - tvorba čísla, posloupnost, početní operace.
 • Rozvoj prostorové představivosti, orientace v prostoru.
 • Tvorba slovních úloh.
 • Řády v desítkové soustavě, početní operace do 100 - využití a práce s pomůckami.
 • Tvorba čísla v desítkové soustavě - práce s pomůckami, využití her.
 • Geometrické tvary a tělesa - členění do skupin, shoda, podoba, pojmenování.
 • Zlomky - vyvození, pojmenování, zápis, práce s pomůckami.
 • Desetinná čísla - vyvození, výstavba čísla, zápis, práce s pomůckami.
 • Odhad, úsudek, logika - didaktické hry.
 • Shrnutí semináře, řízená diskuse a sdílení zkušeností.

Tento vzdělávací program je vhodný pro tzv. „Šablony II“, aktivita  2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - b) matematická gramotnost v rozsahu 8 hodin.

 

LEKTOR:

Mgr. Štěpánka Maryšková - zkušená lektorka, učitelka 1. stupně ZŠ

TERMÍN a ČAS:

čtvrtek 14. listopadu 2019

8.30 - 15:00 h (prezence 8:00 - 8:30 h)

MÍSTO: 

Kroměříž, Základní škola OSKOL, Mánesova 3661

CENA:  

990,- Kč (včetně drobného občerstvení) nejsme plátci DPH)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

pátek 8. listopadu 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené.“

Tomáš Garrigue Masaryk