Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

KONTROLNÍ SYSTÉM V PRAXI VYBRANÝCH ÚČETNÍCH JEDNOTEK V KONTEXTU ZÁKONA č. 320/2001 Sb.

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   14719      

URČENO
Ekonomům a účetním škol, školských zařízení, kulturních a sportovních zařízení, příspěvkových organizací v oblasti sociálních služeb, a dalších neziskových organizací, které jsou příjemcem veřejné finanční podpory. Zaměstnancům a kontrolním pracovníkům zřizovatelů těchto organizací. Vhodné také pro ředitele výše uvedených organizací a vedoucí zaměstnance, kteří jsou ze zákona odpovědni prověřovat účinnost vnitřního kontrolního systému.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Cílem a jistě i vítanou příležitostí je řešení praktických otázek a odpovědí v souvislosti s uplatňováním zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění. Pozornost bude věnována přípravě na veřejnosprávní kontrolu, případně i audit. Účastníci se seznámí s úskalími, které se často vyskytují při dodržování zásad finanční kontroly, vnitřního kontrolního systému v organizacích vybraných účetních jednotek. Součástí budou vzorové materiály směrnic a dalších písemností. Dotazy zaslané předem spolu s přihláškou budou zodpovězeny přednostně.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění
- hlavní cíle finanční kontroly, související právní předpisy (zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky, ČÚS)
Vnitřní kontrolní systém
- povinnosti zaměstnanců pro zajištění vnitřního kontrolního systému, zásady slučování pověření příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní,
- tvorba kontrolního systému u malých účetních jednotek (malé organizace, MŠ, ZŠ)
Písemnosti zpracovávané při výkonu řídící kontroly
- limitovaný příslib, individuální příslib, pověření pro výkon funkcí příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní
- záznam o provedení následné vnitřní kontroly
Veřejnosprávní kontrola a jak se na ni připravit
- kdo koho může kontrolovat, veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací, žadatelů a příjemců dotací, příspěvků, návratné finanční výpomoci,
- co se smí kontrolovat a co naopak nikoli,
- jaká jsou práva kontrolního orgánu a kontrolované osoby a jaké jsou jejich povinnosti,
- výstupy z veřejnosprávní kontroly a jak s nimi zacházet,
- rozdíly mezi auditem a veřejnosprávní kontrolou
Směrnice o kontrolním systému a jejich náležitosti
- příklady obsahu a vzory základních směrnic, aktualizace směrnic na základě změn legislativy
Rozbor nejčastějších chyb v účetnictví příspěvkových organizací
- záznamy, průkaznost, opravy účetních dokladů
Analýza rizik a příklady z praxe
- stanovení rizik, systém řízení rizik, přehled rizikových míst při hospodaření příspěvkové organizace
Diskuze a odpovědi na dotazy

LEKTOR:

Ing. Simona Pacáková, odborník na problematiku účetnictví příspěvkových organizací

TERMÍN a ČAS:

pondělí 17. června 2019

ČAS:

9:00 - 14:00 hod (prezence 8:30 - 9:00 hod)

MÍSTO: 

Plzeň, Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99
(tram. 4 směr Košutka, zastávka „U Družby“) 

CENA:  

1090,- Kč (vč. doprovodných materiálů a drobného občerstvení), nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: úterý 11. června 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

Obsazenost:Volná místa

„Láska je učitelka, ale je třeba, abychom ji uměli získat, neboť lidi těžko lze podmanit, těžko získat, draze se vykupuje lidské srdce, dlouho úmornou prací a po dlouhém čase, neboť nestačí milovat na náhodný okamžik, ale na celou dobu.“

Fjodor Michajlovič Dostojevskij