Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

JAK PLÁNOVAT A REALIZOVAT VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU (vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   15418

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT- 25417/2016-1-678      

                            

URČENO
Pro ředitele a učitele MŠ k rozšíření jejich kompetencí v oblasti společného vzdělávání.

VZDÉLÁVACÍ CÍL:
Cílem semináře je podat ucelený pohled na právní rámec, který je zaměřený na společné vzdělávání. Účastníci získají informace týkající se vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků nadaných, v platném znění účinném od 1.1.2018. Získají základní znalosti o potřebných administrativních úkonech spojených s potřebou podpůrných opatření 1.-5. stupně, podrobně se seznámí s podmínkami pro zřízení funkce a zapojení asistentů, tlumočníků a dalších pedagogických pracovníků do výuky. Nedílnou součástí je praktické seznámení s Plánem pedagogické podpory a tvorbou Individuálního vzdělávacího plánu.

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:
Podpůrná opatření 1.-5. stupně v souvislosti na další podporu vztahující se k danému tématu
- vytvoření Plánu pedagogické podpory PLPP
- organizační forma - pedagogická prevence
- předmět speciálně pedagogická péče
- specálně pedagogická péče
Požadavky na kvalifikaci pedagogů poskytujících podporu žákům se SVP
Zdroje financování - podpůrná opatření, kompenzační pomůcky, pozice asistenta pedagoga
Zřízení pozice asistenta pedagoga
- legislativní zabezpečení funkce asistenta pedagoga
- podmínky zřízení pozice asistenta pedagoga v MŠ
- požadovaná odborná kvalifikace asistenta pedagoga
- úloha školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga
Individuální vzdělávací plán
Diskuse, odpovědi na otázky, řešení sporných případů, výměna zkušeností

 

LEKTOR: Mgr. Lenka Bínová
TERMÍN a ČAS: čtvrtek  7. června 2018
ČAS: 8:00 - 16:00 hod (prezence 7:30 - 8:00 hod)
MÍSTO:  Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod strání 1776
CENA:   1100,- Kč  (vč. doprovodného materiálu a drobného občerstvení) nejsme plátci DPH
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: pátek 1. června 2018 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

 

 

 

 

 

 

Obsazenost:Volná místa

„Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.“

Nelson Mandela