Ing. Pavel Bundil

vzdělávací agentura KPS Vsetín

IČ 66938813

AKREDITOVANÁ INSTITUCE

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Pavel Bundil - vzdělávací agentura KPS Vsetín, Bratří Hlaviců 101, 755 01 Vsetín, IČ 66938813, tel.: 571 418 958, mob.: 737 621 154

DÍTĚ S OPOŽDĚNÝM VÝVOJEM ŘEČI PROSTÝM V MŠ

 

IDENTIFIKAČNÍ KÓD:   16919

AKREDITACE MŠMT:   č.j. MSMT-22462/2017-2-865

URČENO
Učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ a ZŠ speciálních, logopedickým preventistům, asistentům pedagoga a dalším zájemcům o tuto problematiku.

VZDĚLÁVACÍ CÍL:
Účastníci si osvojí základy teoretického přehledu narušené komunikační schopnosti, etiologii, znaky opožděného vývoje řeči prostého a možnosti orientačního šetření kognitivních a komunikačních schopností u dětí s opožděným vývojem řeči v mateřské škole. Rozšíří si škálu metod a speciálních postupů pro rozvíjení slovní zásoby, obsahové stránky řeči při práci s dětmi s opožděným vývojem řeči prostým v mateřské škole. Nedílnou součástí je získání souboru her a cvičení pro rozvoj zrakového, sluchového vnímání, slovní zásoby, vyjadřovacích a komunikačních schopností i grafomotorických cvičení u dětí předškolního věku.

 

 OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Narušená komunikační schopnost.  

- nejčastější výskyt narušené komunikační schopnosti u dětí předškolního věku,

- komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném předškolním věku, 

- řečový vývoj intaktního dítěte v mateřské škole       

- opožděný vývoj řeči prostý,

 - etiologie opožděného vývoje řeči.

Znaky opožděného vývoje řeči. 

- dítě s opožděným vývojem řeči prostým v běžné mateřské škole,      

- orientační šetření při podezření na opožděný vývoj řeči,  

- příklady z dobré logopedické praxe – diferenciální diagnostika (audio nahrávky dětí a jejich rozbor),

- nejčastější chyby a omyly logopedické praxe,

- přístup k dětem s opožděným vývojem řeči prostým v mateřské škole.

Část metodická   

- metodické postupy pro rozvíjení obsahové stránky řeči, rozvoj řeči v rámci všech jazykových rovin řeči,   

- vytváření základního zvukového materiálu, první jednoslabičná slova, první dvojslabičná slova,  jednoslovná a dvojslovná věta, jednoduché věty, víceslabičná slova, popis, vyprávění, hovorová řeč     

- praktické ukázky lekcí pro kolektivní logopedickou péči v běžné mateřské škole,   

- soubor her pro rozvoj zrakové diferenciace,

- soubor her pro rozvoj sluchového vnímání (naslouchání, sluchové rozlišování, sluchová paměť)   

- sluchová analýza a syntéza, vnímání rytmu),

- soubor her pro rozvoj slovní zásoby, vyjadřovací obratnosti a komunikačních schopností,  

- soubor cvičení pro rozvoj motoriky, grafomotoriky.

Vzdělávací program lze hradit v rámci Výzvy MŠMT Šablony II, Aktivita 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - e) inkluze v rozsahu 8 hodin

Vzdělávací program lze hradit v rámci Výzvy MŠMT Šablony II, Aktivita 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - e) inkluze v rozsahu 8 hodin

            

LEKTOR:

PaedDr. Yveta Odstrčilíková, Ph.D. - odborník na danou problematiku, logoped specialista,
                                                           surdoped, SPC Valašské Meziříčí

TERMÍN a ČAS:

úterý 22. října 2019

8.30 - 15:00 h včetně krátké přestávky na oběd (prezence 8:00 - 8:30 h)

MÍSTO: 

Vsetín, Střední průmyslová škola strojnická, Pod Strání 1776

CENA:  

1080,- Kč (včetně drobného občerstvení, oběd není součástí ceny) nejsme plátci DPH

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

středa 16. října 2019 (po uzávěrce možná dohoda telefonicky)

Obsazenost:Volná místa

„Lenošení bez vzdělání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka.“

Seneca